El servei d’ADMINISTRACIÓ LABORAL està orientat a Empreses, Administradors de Finques i Comunitats de Propietaris. El treballador per a vostè, la paperassa per a nosaltres.
Sistema escalable perquè contracti únicament el que vostè necessiti.

Deixi la gestió documental dels seus empleats en mans de professionals amb gran experiència i habituats a tramitar un gran nombre de casos amb casuística de diversa naturalesa.

PRESTACIONS INCLOSES

 • Presa de dades / detecció de necessitats.
 • Definició de l’encàrrec.
 • Obertura d’expedient dels treballadors.
 • Altes, baixes, variacions de dades.
 • Contractes. Pròrrogues.
 • Nòmina, pagues extraordinàries.
 • Liquidacions retencions IRPF. Mod110.
 • Tramitació IT, accidents.
 • Liquidació Segurs Socials.
 • Seguiment absentisme.
 • Prevenció Riscos Laborals.
 • Aplicació de convenis.
 • Jubilacions.

PRESTACIONS OPCIONALS

Vull més informació